Przejdź do stopki

ORGANY SPÓŁKI

Treść

Organami spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

 


Zgromadzenie Wspólników:

Jest najważniejszym organem spółki. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią: Burmistrz Miasta Zgorzelec i Wójt Gminy Zgorzelec.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych, należą:

 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie im wynagrodzeń,
 • uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 • zgoda na zbycie udziałów,
 • wyrażenie zgody na obciążenie udziałów prawami na rzecz osób trzecich.

 Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 • sekretarz              - Ewelina Gruszczyńska
 • członek                - Roman Szlendak
 • członek                - Marek Wojnarowski
 • członek                - Marek Wolanin

Do głównych zadań Rady Nadzorczej należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 • zawarcie z osobami powołanymi w skład Zarządu Spółki na czas spelnienia funkcji umów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opiniowanie projektu zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu pracy w przedsiebiorstwie Spółki,
 • reprezentownie Spółki w sporach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

Skład osobowy Zarządu:

 • Prezes Zarządu - Zbigniew Kozłowski
 • Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Zdanowicz

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzegła do kompetencji innych organów.

Do podstawowych obowiązków Zarządu należy:

 • organizacja procesu produkcji i dystrybucji wody zapewniająca ciągłe zaspokojenie potrzeb odbiorców,
 • utrzymanie i rozwój urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających ścieki w sposób zapewniający ich odbiór oraz utylizację zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
 • dbanie o mienie stanowiące własność Spółki i należytą jego ochronę
 • kształtowanie właściwych stosunków pracy oraz zapewnienie pracownikom Spółki warunków pracy zgodnych z przepisami, normami i wymogami bhp i ppoż,
 • zgłaszanie do sądu wniosków o zmianę w rejestrze w sytuacjach wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych.
 • opracowywanie bilansu ,rachunku wyników oraz sprawozdań z działalności Spółki za każdy rok obrachunkowy oraz - po ich przyjęciu przez Zgromadzenie Wspólników złożenie tych dokumentów w Sądzie i innym upowaznionym organom,
 • prowadzenie ksiegi udziałów w sposób wskazany w Kodeksie Spółek Handlowych ,
 • zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Zgromadzeń Wspólników i Rady Nadzorczej,przechowywanie protokołów ,sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym osobom,
 • udzielania pomocy organom kontrolnym oraz składanie im szczegółowych wyjasnień,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki,
 • przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia planu przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych Spółki na każdy następny rok obrachunkowy.

 

Zarząd


 


Rada Nadzorcza

5005