Przejdź do stopki

REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA

Treść

SPÓŁKA PROWADZI NASTĘPUJĄCE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA:

 

W Dziale Kadr, Płac i Organizacji:

1.Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników

2.Rejestr uchwał Zarządu Spółki

3.Rejestr Zarządzeń Prezesa

4.Rejestr umów zawieranych przez spółkę

 

W Dziale Obsługi Klienta:

1.Rejestr umów zawartych z odbiorcami 

2.Rejestr poleceń wymiany wodomierzy (demontaż i montaż)

3.Rejestr odczytów stanów wodomierzy – informacja dot. stanu zużycia na

   wodomierzu, daty legalizacji wodomierza oraz wystawionych faktur udzielana

   jest na wniosek zainteresowanego.

4.Rejestr faktur wystawionych dla odbiorców zbiorowych i indywidualnych

 

W Dziale Technicznym:

1.Rejestr wydanych technicznych warunków przyłączenia.

2.Rejestr uzgodnień projektów technicznych przyłączy wod-kan.

3.Rejestr dokumentacji technicznej własnej i przekazanej (udostępnianie

  dotyczy wyłącznie dokumentacji technicznej wydawanej na pisemny 

  wniosek zainteresowanego, zatwierdzony przez zarząd spółki).

4.Ewidencja wydanych zezwoleń na rozdział sieci wodociągowej na wodę

  do celów podlewania ogrodów.

5.Ewidencja faktur za wykonywane usługi.

6.Ewidencja dokumentacji przetargowej.

 

W Sekretariacie:

1.Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

  

W Dziale Finansowo-Księgowym:

1.Rejestr bankowy

2.Rejestr kasowy

3.Rejestr usług

4.Rejestr zakupu

5.Rejestr zaliczek

6.Rejestr pozostałych zakupów

7.Rejestr not memoriałowych-polecenie księgowania

8.Rejestr podatku VAT

9.Rejestr sprzedaży wody i ścieków

10.Rejestr sprzedaży usług transportowych i pozostałych

11.Rejestr zmian w środkach trwałych

12.Rejestr zmian w wartościach niematerialnych i prawnych

13.Rozdzielnik środków trwałych

14.Rozdzielnik kosztów wartości niematerialnych i prawnych

15.Rejestr obrotów  magazynowych

16.Rejestr zmian w niskocennych przedmiotach w użytkowaniu

 

Rejestry z Działu Finansowo-Księgowego udostępniane są organom nadzorczym (zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej ) i kontrolnym (na pisemne upoważnienie).

 

W Dziale BHP:

1. Rejestr wypadków.

2. Rejestr czynników szkodliwych i uciążliwych.

3. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

    na stanowiskach pracy.

4. Rejestr oceny ryzyka zawodowego.

5. Ewidencję kart wypadków w drodze do pracy i z pracy.

6. Ewidencję protokółów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

7. Ewidencję  kart przekazania odpadów,

 

 W Dziale Zaopatrzenia i Transportu:

Rejestr zamówień na zakup na  materiałów, zleceń na wykonanie usług (np.

wykonanie napraw, legalizacji, kalibracji, przeglądów itp.)

oraz ewidencje:

 -   zamówień i zleceń,

-   upoważnień,

-   ofert,

-   adresów i telefonów,

-   osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych,

-    prac, które mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne,

-   wykazów pojazdów do ubezpieczeń,

-   materiałów zbędnych i nadmiernych,

-   obrotu materiałami niebezpiecznymi,

-   materiału na stanie magazynowym wg okresu zakupu.

 

Magazyn prowadzi:

-   rejestr Faktur VAT dotyczących zakupionych materiałów do przedsiębiorstwa,

-   ewidencję dowodów PZ ( przychód na magazyn ),

-            „                „         WZ ( sprzedaż materiałów ),

-            „                „         RW ( wydanie materiału wewnętrzne ),

-            „                „         ZW ( zwrot materiału do magazynu ),

-     rozliczenia inwentaryzacyjne.

 

Transport prowadzi:

 rejestry:

-  zgłaszanych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania

    Spółki,

-  wydawanych kart drogowych dla samochodów ciężarowych,

-  j. w.                                                     samochodów dostawczych,

-  j. w.                                                     raportów pracy sprzętu,

ewidencje:

-  samochodów ciężarowych,

-  samochodów dostawczych,

-  sprzętu,

 

Spółka prowadzi również archiwum ogólne, w którym archiwizowana jest dokumentacja:

-księgowa

-dot.obsługi klienta

-transportowa

-listy płac

-magazynowa

-kadrowa

-dzienniki korespondencyjne

-techniczna

 

5088