Przejdź do stopki

MAJĄTEK SPÓŁKI

Treść

Aktywa Spółki na 31.12.2022 r. wynoszą:    58 639 421,37 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   52 095 302,96 zł

      1. środki trwałe                                       50 411 574,53 zł

  • grunty                                                  2 939 951,48 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                41 446 611,73 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny        4 796 830,80 zł
  • środki transportu                                  1 136 652,00 zł
  • inne środki trwałe                                      91 528,52 zł

      2. środki trwałe w budowie                       1 683 728,43 zł

4672