Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://bip.pwik-zgorzelec.iap.pl/pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Małgorzata Śrutka

E-mail osoby kontaktowej: poczta@pwik.zgorzelec.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 756456860

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800676676

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. przy ul. Boh. Getta 1a w Zgorzelcu, usytuowany jest na wzniesieniu, dojście i dojazd od strony ul. Boh. Getta. Możliwość dojścia od strony ul. Okrzei. W wydzielonej części budynku zlokalizowany jest Dział Obsługi Klienta (DOK), dostępny dla interesantów. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe. W odległości około 100m od budynku znajduje się parking ogólnodostępny, z większą ilością miejsc. Na terenie przedsiębiorstwa wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Działu Obsługi Klienta w sposób głosowy. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się tylko na parterze. Brak windy.  W przypadku konieczności rozmowy z pracownikami innych działów, są oni wzywani telefonicznie przez pracowników DOK. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, oraz systemów nagłaśniających.
W Dziale Obsługi Klienta zamontowano i odpowiednio oznaczono pętlę indukcyjną stanowiskową, wspomagającą osoby słabosłyszące, posługujące się aparatem słuchowym. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
PWiK "NYSA" Zgorzelec Sp. z o. o.  zobowiązuje się do stopniowego wdrażania rozwiązań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r. poz. 1062).

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

5088