Przejdź do stopki

TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI

Treść

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu funkcjonuje na podstawie :

  • Umowy spółki z dnia 15 grudnia 1997 r.
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
  • Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego przez Zarząd Gminy Miejskiej Zgorzelec dnia 30 lipca 2002 r.
  • Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec wydanego przez Zarząd Gminy Zgorzelec dnia 16 września 2002 r.
  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm).

5088